Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu

https://dolnoslaskie.edu.com.pl/

https://www.facebook.com/zsb2boleslawiec?_rdr=p
Nawigacja
Rekrutacja
  2019/2020
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
absolwentów sp
  Harmonogram rekrutacji
dla gimnazjum
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum geodezyjne
  Technikum leśne
  Branżowa Szkoła I Stopnia

Logowanie ...
  FRONTER
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Kalendarz roku szkolnego
2019-2020
  Ubezpieczenie NNW

Aktualności
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
profilaktyczno-wychowa
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

Logowanie


Kalendarz
Kwiecień 2020
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30Najbliższe święta:

Wakacje 2019
jeszcze

-289 Dni
-14 Godzin
-56 Minut
-49 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

-96 Dni
-13 Godzin
-56 Minut
-49 Sekund

... ...
Losowa fotografia
Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU

NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

www.zsb.boleslawiec.pl

 

Podstawa prawna:

1.   Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U z 2004r. Nr 256 poz.2572 z poźn. zm.).

2.   Art 204 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 – 2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. 2017 poz 586).

3.   Zarządzenie Nr 2/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku. w sprawie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020.

4.  Zarządzenie Nr 3/2019 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 4 stycznia 2019 roku. w sprawie w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020.

 

I.     POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

1.    Rekrutacja w Zespole Szkół Budowlanych w Bolesławcu w roku szkolnym 2019/2020 prowadzona jest do klas pierwszych:

a.       Technikum Nr 2, w zawodach:

-         technik architektury krajobrazu,

-         technik budownictwa,

-         technik leśnik,

-      technik geodeta,

b.       Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 2, w zawodach:

-         oddziały wielozawodowe.

-         monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie,

 

II.  zasady ogólne

1.  O przyjęciu ucznia do klasy pierwszej decyduje suma punktów uzyskana przez kandydata za egzaminy przeprowadzone w ostatnim roku nauki w gimnazjum lub szkoły podstawowej oraz za oceny i inne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej.

 

III. TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW

1. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają podania o przyjęcie do klasy pierwszej w terminie od 13 maja 2019 roku do 25 czerwca 2019 roku. W tym czasie kandydaci mogą dokonywać zmian własnych preferencji - wyboru szkoły i oddziału.

2.  W terminie od 21 czerwca 2019 roku do 25 czerwca 2019 roku kandydat do klasy pierwszej dostarcza:

-      kopie i świadectwa ukończenia szkoły,

-      kopie i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub testu ósmoklasisty,

-      2 zdjęcia,

-       zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim,

-   opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną w tym publiczną poradnię specjalistyczną w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej,

 a ponadto:

-  dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu art. 20c ust.2 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw /Dz.U. z 2014 r. poz.7/:

a.    oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b.    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub równoważne orzeczenie wydane na podstawie odrębnych przepisów,

c.    dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

3. Dokumenty mogą być składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Do dnia 16 lipca 2019 roku zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klasy pierwszej.

5. Osoby umieszczone na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych zobowiązane są do złożenia oświadczenia potwierdzającego wolę podjęcia nauki do dnia 24 lipca 2019 roku przedkładając oryginał dokumentów i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub ósmoklasisty oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

6.  Do dnia 25 lipca 2019 roku zostanie ogłoszona lista uczniów przyjętych do poszczególnych klas pierwszych.

7.  Osoby nieprzyjęte do szkoły są zobowiązane do odbioru złożonych dokumentów w ciągu 7 dni od zakończenia postępowania kwalifikacyjnego. W przeciwnym razie kopie dokumentów ulegną zniszczeniu.

8.  Szkoła udziela nieprzyjętym kandydatom szczegółowych informacji o wolnych miejscach w innych szkołach.

 

IV.   ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM DLA ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM:

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200 punktów.

1. 100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

a)    liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

-         języka polskiego,

-         historii i wiedzy o społeczeństwie,

-         matematyki,

-         przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii,

mnoży się przez 0,2;

b)    wynik przedstawiony w procentach z:

-         języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,08,

-         języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mnoży się przez 0,12.

c)   liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu gimnazjalnego jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

2. 72 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (matematyki, geografii, informatyki), otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

-         18 punktów – ocena celująca,

-         17 punktów – ocena bardzo dobra,

-         14 punktów – ocena dobra,

-         8 punkty – ocena dostateczna,

-         2 punkty – ocena dopuszczająca.

3. 28 punktów za:

1.    7 punkty za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

2.    inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadami:

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-         tytułu finalisty konkursu przedmiotowego,

-         tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

-         tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;

w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

3.   3 punkty za inne osiągnięcia:

-       stałą, udokumentowaną działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywna współpraca z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp., wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

 

V.  ZASADY USTALANIA PUNKTÓW W POSTĘPOWANIU KWALIFIKACYJNYM DLA ABSOLWENTÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ:

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania postępowaniu rekrutacyjnym wynosi 200 punktów.

1.   100 punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej, zgodnie z zasadą:

a) liczba punktów rekrutacyjnych za każdy wynik procentowy z zakresu:

-     języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35;

-     języka obcego nowożytnego  mnoży się przez 0,30;

liczba punktów rekrutacyjnych za wyniki egzaminu ósmoklasisty jest równa sumie punktów rekrutacyjnych uzyskanych z wymienionych wyżej zakresów egzaminu.

 

2.   72 punkty za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych (matematyki, geografii, informatyki), otrzymane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadą:

-     18 punktów – ocena celująca,

-     17 punktów – ocena bardzo dobra,

-     14 punktów – ocena dobra,

-     8 punkty – ocena dostateczna,

-     2 punkty – ocena dopuszczająca.

3.    28 punkty za:

-    7 punkty za ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem,

-    18 punkty za inne szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, zgodnie z zasadami:

za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

-    tytułu finalisty konkursu przedmiotowego,

-    tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego,

-    tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego;

w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

-    3 punkty za inne osiągnięcia:

stałą, udokumentowaną działalność na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu – aktywną współpracę z domem dziecka, hospicjum, schroniskiem dla zwierząt, organizacjami charytatywnymi itp., wyróżniająca, udokumentowana działalność na rzecz środowiska szkolnego, zwłaszcza w międzyszkolnych organach samorządów młodzieży, samorządzie szkolnym lub organizacjach młodzieżowych.

 

4.    Kandydatów, którzy ukończyli gimnazjum lub szkołę podstawową dla dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą lub ukończyli szkołę za granicą przyjmuje się do klasy pierwszej na podstawie świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki ucznia.

5.    Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, (co potwierdza właściwy kurator oświaty, wydając stosowne zaświadczenie), przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów.

6.    Uczniowie z oceną naganną lub nieodpowiednią z zachowania nie będą przyjmowani do technikum.

7.    W przypadku klas technikum wymagane są zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu od lekarza Medycyny Pracy.

8.    W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. Przy przyjmowaniu do szkoły w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym, pierwszeństwo mają:

a.   sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby umieszczone w rodzinach zastępczych,

b.  kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki,

c.   kandydaci z problemami zdrowotnymi ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

d.   w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria: wielodzietności rodziny kandydata, niepełnosprawność, samotne wychowanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

9.   Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc. W przypadku wolnych miejsc o przyjęciu kandydata decyduje dyrektor szkoły w naborze uzupełniającym.

10.  Jeśli nie zgłosi się odpowiednia liczba kandydatów nabór uzupełniający zostanie zakończony w dniu 30 sierpnia 2019 roku.

11.   Szkolny punkt informacyjny prowadzi działalność przez cały rok szkolny i zakończy działalność po dokonaniu rekrutacji (sekretariat szkolny).

 

VI.      HARMONOGRAM PRACY SZKOLNEJ KOMISJI REKRUTACYJNEJ NA ROK SZKOLNY 2019/2020

1. Od 13 maja 2019 roku czerwca do 25 czerwca 2019 roku przyjmowane są podania do Zespołu Szkół Budowlanych, sekretariat szkoły nanosi pieczęć na pierwszej stronie podania.

2.  W terminie 21 czerwca do 25 czerwca 2019 roku kandydaci składają kopie świadectw i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty a ponadto:

-       dokumenty nadające uprawnienia wynikające z zapisu rozdziału III

-        zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe laureatom lub finalistom konkursów i olimpiad przedmiotowych wymienionych w rozdziale III.

3.  Do 16 lipca 2019 roku ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych.

4.  Do 18 lipca 2019 roku wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia, o wyborze tej szkoły.

5. Do 24 lipca 2019 roku przyjmowanie od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia oświadczenia woli podjęcia nauki poprzez złożenie oryginałów świadectwa i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu zdawanego w ostatnim roku nauki gimnazjum lub szkoły podstawowej.

6.  Do dnia 25 lipca 2019 roku ogłoszenie listy uczniów przyjętych do klas pierwszych.

7.  Do dnia 30  sierpnia 2019 roku ogłoszenie listy uczniów przyjętych po naborze dodatkowym.

 

VII.   TRYB ODWOŁAWCZY

1.  Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych Zespołu Szkół Budowlanych w Bolesławcu przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora zespołu szkół, który wyznacza również jej przewodniczącego. Komisja podaje do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a następnie przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

2.  W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

3.  Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.


http://zsbboleslawiec.biposwiata.pl/
Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik leśnik

Technik inżynierii środowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"
realizowany w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020http://regsi.pceluban.pl


Szkoła uczestniczy w projekcie

„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego”

http://projekty.syntea.pl/edukacja-kluczem-do-kariery/


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Gości Online: 3
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar