Zespół Szkół Budowlanych w Bolesławcu
Nawigacja
Rekrutacja
  2018/2019
  Regulamin rekrutacji
  Harmonogram rekrutacji
  Kierunki kształcenia:
  Technikum architektury krajobrazu
  Technikum budownictwa
  Technikum leśne
  Branżowa Szkoła I Stopnia

Logowanie ...
  FRONTER
  e-dziennik

Szkoła
  Strona Główna
  Kontakt
  Dyrekcja
  Sekretariat
  Pedagog szkolny
  Logopeda szkolny
  Historia szkoły
  Galeria

Uczniowie
  Samorząd Uczniowski
  Plan lekcji
  Podręczniki
  Kalendarz roku szkolnego
2017-2018

Aktualności
  Zastępstwa
  Projekty realizowane
w szkole
  Harmonogram egzaminu
maturalnego
  Harmonogram egzaminów
zawodowych
  Egzaminy poprawkowe

Nauczyciele
  Grono pedagogiczne
  Plan lekcji
  Plan dyżurów

Praktyki
  Opiekun praktyk
  Harmonogram praktyk
  Relacje z praktyk
zagranicznych
  Leonardo da Vinci
  Erasmus +

Dokumenty
  Statut szkoły
  Szkolny program
profilaktyczno-wychowa
  Dokumentacja wycieczek
  Procedury zwolnień z wf
  Regulamin strony www

Ogłoszenia
  Przetargi
  Informacje
  Praca, konkursy

Dziękujemy!
  Nasi sponsorzy
  Absolwenci

Logowanie


Kalendarz
Maj 2018
Ni
Pn
Wt
Sr
Cz
Pt
So


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31Najbliższe święta:

Do matury 2018
jeszcze ...

-22 Dni
-10 Godzin
-3 Minut
-45 Sekund

... ...
Do wakacji 2018 ...
... jeszcze ...

26 Dni
13 Godzin
56 Minut
15 Sekund

... ...
Do końca roku ...
jeszcze ...

218 Dni
14 Godzin
56 Minut
15 Sekund

... ...
Losowa fotografia
Matura - tematy prezentacji

            LISTA TEMATÓW DO CZĘŚCI USTNEJ Z JĘZYKA POLSKIEGO

W ZESPOLE SZKÓŁ BUDOWLANYCH W BOLESŁAWCU

 

 

I. LITERATURA

 

 

Lp.

Temat

1.

„Jedyne co wolne w naszej cywilizacji, to wiatr” Elias Canetti. Człowiek XX wieku wobec systemów totalitarnych. Omów zjawisko, analizując wybrane dzieła literackie.

2.

Literackie portrety matek – przedstaw zagadnienie, analizując wybrane utwory literackie z różnych epok.

3.

Bohaterowie w habitach - analizując przykłady literackie, przedstaw różne sposoby kreowania postaci mnichów (np. Imię róży U. Eco, Monachomachia I. Krasickiego, Pan Tadeusz A. Mickiewicza i inne)

4.

„Czarny charakter” w dziełach literackich różnych epok – analizując wybrane przykłady, przedstaw funkcje bohatera negatywnego.

5.

Przedstaw funkcje różnorodnego ujęcia motywu miasta, analizując wybrane utwory literackie.

6.

„Spróbuj zapalić maleńką świeczkę, zamiast przeklinać ciemność” (Konfucjusz). Idealiści zmieniają świat, czy świat zmienia ich? Przedstaw problem, analizując losy wybranych  bohaterów literackich.

7.

„Nikt z nas nie jest bez winy” (K. K. Baczyński). Analizując wybrane utwory, omów problem granicy między katem a ofiarą w literaturze powstałej po 1939 roku.

9.

„Mierząc się z przeszkodą, człowiek poznaje siebie” (Antoine de Saint-Exupéry ). Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw różnorodność ludzkich postaw wobec życiowych trudności.

10.

Różnorodne funkcje motywu wsi – przedstaw zjawisko, analizując utwory literackie różnych epok.

11.

Eros i Tanatos – śladem miłości i śmierci w literaturze polskiej i powszechnej. Przedstaw i oceń funkcje tych motywów na podstawie analizy wybranych przykładów literackich.

12.

Motywy autobiograficzne w twórczości prozaików i poetów. Omów i przedstaw funkcje tych motywów, analizując wybrane przykłady.

13.

Analizując wybrane utwory literackie, przedstaw problem odpowiedzialności moralnej bohaterów za swoje czyny w literaturze XX wieku.

14.

Rola tytułu i motta w utworach literackich. Omów zagadnienie, analizując i interpretując wybrane przykłady z prozy i poezji.

15.

Kategoria czasu w dziele literackim. Omów różne sposoby i funkcje ujęcia czasu na podstawie analizy wybranych przykładów literackich.

16.

Analizując wybrane przykłady literackie, przedstaw motyw samotności.

17.

Funkcja motywów brzydoty, kalectwa i choroby w tekstach literackich. Omów na podstawie analizy wybranych utworów.

18.

Ars amandi w literaturze pięknej. Zanalizuj wybrane liryczne i dramatyczne realizacje motywu.

19.

Groteska jako środek wyrazu artystycznego w dramacie XX wieku. Omów temat na podstawie analizy i interpretacji  wybranych utworów.

20.

„Kochać to nie znaczy zawsze to samo” M. Kościkiewicz -  wizerunki dobrego i złego męża w literaturze. Omów kreacje męskich bohaterów na podstawie analizy wybranych utworów literackich.

21.

„Kto przywiązuje się do dobrego drzewa, zyskuje dobry cień” Miguel de Cervantes. Drzewo jako źródło inspiracji artystycznej. Omów na podstawie analizy tekstów literackich z różnych epok.

22.

„Młodości! Ty nad poziomy wylatuj!” A. Mickiewicz - Młodość jako temat literatury polskiej XIX i XX wieku. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

23.

Kogo, co i w jakim celu parodiowali polscy pisarze? Zinterpretuj wybrane przykłady literackie, uwzględniając kontekst epok, które reprezentują.

24.

Różne sposoby kreowania wizerunku władców w literaturze polskiej i obcej. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

25.

Rola lektur w kształtowaniu charakterów postaci literackich. Przedstaw na podstawie analizy wybranych przykładów.

26.

Literacki obraz dążeń i marzeń Polaków o wolności. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady literackie.

27.

Analizując wybrane utwory, przedstaw motyw domu rodzinnego w literaturze.

28.

Zbuntowane i walczące zło – omów obraz szatana na podstawie analizy fragmentów Biblii i utworów literackich z różnych epok.

29.

Wpływ miłości na wybory bohaterów literackich. Omów temat, dokonując analizy wybranych utworów.

30.

Polemiki, spory, prowokacje - starcia pokoleń literackich. Przedstaw zjawisko na podstawie analizy wybranych utworów.

 

 

II. ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 

 

Lp.

Temat

1.

Przedstaw motyw matki cierpiącej, analizując wybrane utwory literackie oraz inne teksty kultury.

2.

Ekspresjonizm jako „krzyk duszy”. Omów różne sposoby wyrażania uczuć przez ekspresjonistów, analizując wybrane utwory literackie i dzieła z innych dziedzin sztuki.

3.

Symbol jako środek wyrazu w literaturze i innych dziedzinach sztuki – omów jego najciekawsze, twoim zdaniem, wykorzystania. Przedstaw analizę wybranych tekstów kultury pod kątem symboliki.

4.

Tradycyjna i nowatorska inscenizacja wybranego dramatu. Dokonaj analizy porównawczej dwóch przykładowych spektakli, uwzględniając ich stosunek do literackiego pierwowzoru.

5.

Pejzaże impresjonistyczne w literaturze i malarstwie. Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

6.

Sen jako temat i jako sposób widzenia rzeczywistości. Omów motyw i jego funkcje w wybranych dziełach literackich oraz w innych tekstach kultury.

7.

Motywy judaistyczne – omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady z literatury i innych dziedzin sztuki.

8.

Odwieczna opozycja cywilizacji i natury – przedstaw zjawisko, analizując dzieła literackie i malarskie dwóch wybranych epok.

9.

Na podstawie analizy wybranych przykładów, przedstaw artystyczne ujęcie motywu macierzyństwa. Odwołaj się
do dzieł literackich i plastycznych.

10.

Różne wizerunki kobiety w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Przedstaw na podstawie analizy wybranych przykładów.

11.

Funkcje stroju i nagości w literaturze i sztuce. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów literackich
i z innych dziedzin sztuki.

12.

Literackie, filmowe, malarskie arkadie. Omów funkcjonowanie motywu na podstawie analizy wybranych przykładów.

13.

Sposoby kreowania i funkcje portretu dziecka w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów temat, analizując wybrane przykłady.

14.

Motywy erotyczne i ich ewolucja w literaturze i sztukach plastycznych. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów z różnych epok.

15.

Katastroficzne wizje i obrazy zagłady w dziełach literackich i filmowych. Przedstaw zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury.

16.

Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw, analizując wybrane przykłady zaczerpnięte z literatury i innych dziedzin sztuki.

17.

Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce (np. T. Kantor, A. Wróblewski, T. Różewicz). Omówienie i interpretacja zjawiska na podstawie analizy wybranych przykładów.

18.

Motyw walki w literaturze i innych dziedzinach sztuki – zaprezentuj, analizując wybrane teksty kultury.

19.

Konszachty z nieczystymi siłami. Przedstaw najciekawsze realizacje tego tematu na podstawie analizy wybranych dzieł literackich i innych tekstów kultury.

20.

Pokolenie Kolumbów w komentarzu literackim i filmowym. Omów podobieństwa i różnice w sposobie przedstawienia motywu. Uwzględnij uwarunkowania literackie, historyczne, biograficzne.

21.

Motyw przemijania w literaturze i sztukach plastycznych. Omów jego funkcjonowanie, analizując wybrane przykłady z różnych epok.

22.

Literacka i filmowa wizja PRL-u. Przedstaw motyw na podstawie analizy wybranych tekstów kultury.

23.

Postawy człowieka wobec totalitaryzmu w literaturze i filmie – omów zjawisko,  analizując wybrane przykłady.

24.

Omów funkcje barokowej estetyki nadmiaru, analizując wybrane przykłady z literatury i innych dziedzin sztuki.

 

 

III. JĘZYK

 

 

Lp.

Temat

1.

Na podstawie analizy wybranych przykładów prozy i poezji, porównaj środki językowe stosowane w opisach przyrody i omów cele, dla których wprowadzono je do literatury.

2.

Dokonaj analizy porównawczej języka haseł wyborczych wybranych partii politycznych. Omów ich funkcje i wpływ na opinię społeczną.

3.

Leksyka internautów. Zbadaj wpływ tego słownictwa na współczesną polszczyznę.

4.

Między sztuką a barbarzyństwem – sens i język graffiti. Omów na wybranych przykładach.

5.

Scharakteryzuj język poetycki wybranego twórcy współczesnego.

6.

Język jako instrument walki o władzę. Dokonaj analizy wybranych materiałów wyborczych.

7.

Język bohatera jako element charakterystyki postaci. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów.

8.

Polszczyzna wobec zapożyczeń. Prześledź wpływ języków obcych na język polski w przeszłości i współczesności.

9.

Na podstawie analizy wybranych przykładów, omów stylistykę listów z różnych epok.

10.

Rola języka w zakłamywaniu rzeczywistości. Na podstawie analizy wybranych materiałów prasowych i przykładów literackich omów zagadnienie nowomowy.

11.

Neologizmy i ich funkcje w twórczości różnych autorów. Omów, analizując wybrane przykłady.

12.

Język mówiony jako tworzywo literatury, np. w twórczości B. Prusa, J. Tuwima, M. Białoszewskiego, S. Barańczaka. Analiza celowo dobranych utworów.

13.

Językowe sposoby wyrażania uczuć w ustach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków. Analiza porównawcza celowo dobranych przykładów.

14.

Komizm słowny i sposoby jego realizacji w wybranych utworach różnych autorów i epok. Przedstaw, analizując wybrane przykłady.

15.

Język liryki erotycznej - od J. Kochanowskiego do współczesności. Przedstaw temat,  na podstawie analizy wybranych utworów.

16.

Eksperyment językowy i jego funkcje - w poezji, prozie i dramacie (np. Norwid, Leśmian, Białoszewski, futuryści, Barańczak ...). Przedstaw temat, analizując wybrane przykłady.

17.

Scharakteryzuj język prasy młodzieżowej. Dokonaj oceny jego poprawności.

18.

Omów i oceń zjawisko mody językowej na przestrzeni wieków. Charakterystyki dokonaj na podstawie analizy wybranych tekstów.

19.

Oceń przydatność stylistyczną wulgaryzmów i zdrobnień, wykorzystując i analizując wybrane utwory literackie oraz teksty upowszechniane we współczesnych mediach.

 

Kontakt:

Zespół Szkół Budowlanych
w Bolesławcu

al. Tysiąclecia 51
59-700 Bolesławiec

tel. 075 732 83 78
fax. 075 732 83 78

email: zsb.boleslawiec@interia.pl


https://uonetplus.vulcan.net.pl/powiatboleslawiecki


„Rodzicu! Dowiedz się jak otrzymać dostęp do e-dziennika UONET+”
Profile kształcenia


Technikum Nr 2:


Technik architektury krajobrazu

Technik budownictwa

Technik geodeta

Technik leśnik

Technik inżynierii środowiska i melioracji


ZSZ Nr 2:


Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

Oddziały wielozawodowe


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Regionalny system informacji edukacyjno-zawodowej
południowo-zachodniego regionu woj. dolnośląskiego (REGSI)"
realizowany w ramach działania 10.4.1 RPO WD 2014-2020http://regsi.pceluban.pl


Szkoła uczestniczy w projekcie

„Edukacja kluczem do kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z powiatu bolesławieckiego”

http://projekty.syntea.pl/edukacja-kluczem-do-kariery/


Szkoła uczestniczy w projekcie

"Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II"wspólfinansowanym ze środków Unii Europejskiej

w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego


http://mkz2.walbrzych.pl/index.php/opis-projektu


http://www.bibliotekaped.wix.com/boleslawiec
http://www.men.gov.pl/index.php/rok-szkoly-zawodowcowhttps://des.mobireg.pl/zs-bole/https://fronter.com/dolnyslask/http://www.umwd.dolnyslask.pl/http://www.men.gov.plhttp://www.kuratorium.wroclaw.plhttp://www.oke.wroc.plhttp://www.matura.ewd.edu.plhttp://wwww.powiatboleslawiecki.plhttp://www.efs.gov.plhttp://www.efs.com.plhttp://www.it-szkola.edu.plhttp://www.operon.plhttp://www.matematyka-reaktywacja.pl/Użytkowników Online
Gości Online: 1
Brak Użytkowników Online

Zarejestrowanych Użytkowników: 4
Najnowszy Użytkownik: G_Luigi
Powered by: PHP-Fusion v6.01
voodz theme by: sonar